Nieuwsberichten

De nieuwe Odaparochie van start

4 September 2012

Midden Brabant 5 september 2012

documenten van het bisdom n.a.v. de info-bijeenkomsten en ter voorbereiding op de bijeenkomst met de hulpbisschop van 25 september

4 September 2012

Inleiding Son 1706 Nijnsel 1906
Aantekeningen bijeenkomst met parochianen van Son 17062012
Aantekeningen bijeenkomst Nijnsel 19062012

Over de toekomst van onze parochie - Brief van de Pastores n.a.v. Brief van het Bisdom

13 Juni 2012

Een brief met een beladen inhoud

Voor velen was het schrikken, afgelopen zaterdag of zondag, bij het voorlezen van de brief van de hulpbisschop en vicaris-generaal van het bisdom. In zijn brief zet Mgr. Mutsaerts de lijnen naar de toekomst uit voor de parochies van Sint-Oedenrode, Son en Breugel. Vorig najaar zijn gesprekken gestart die uiteindelijk moeten leiden tot een fusie tussen deze drie parochies. Bijna tegelijk vond er op bisdomniveau een ingrijpende wijziging plaats van het beleidsplan "Groeien in geloof, geloven in groei". Belangrijke wijzigingen in het bisdombeleid zijn het versneld doorvoeren van de fusie-trajecten tussen de diverse parochies en het in beeld brengen van welke kerken behouden blijven voor de ere-dienst en welke aan de ere-dienst worden onttrokken. In de voorbije maanden heeft het bisdom deze lijnen uitgezet en voert ook de regie bij de uitvoering. Voor velen, ook voor ons als pastoraal team en voor de besturen van Rooi, Son en Breugel, kwam het bericht over de toekomst van onze parochies onverwacht.

Een ingrijpend proces

Het onttrekken van kerkgebouwen aan de ere-dienst is erg ingrijpend: voor parochianen, trouwe kerkbezoekers, voor vrijwilligers en vrijwilligsters, voor bestuursleden en pastores. Velen hebben, dikwijls jarenlang , hun beste krachten en inzet gegeven aan een kerkgebouw. Nu zal dat op termijn op sommige plaatsen gaan stoppen. Zoals ik afgelopen zaterdag en zondag al namens het team verwoordde na het voorlezen van het bisschoppelijk schrijven: Een kerk sluiten doet pijn. Een kerkgebouw is immers 'Gods presentie' te midden van een concrete leefgemeenschap van mensen in een dorp of een wijk. Onze Lieve Heer wordt verbannen wanneer een kerk z'n deuren moet sluiten. Een kerkgebouw is eens aan God gegeven als zijn woning onder de mensen. Dat geschenk wordt Hem afgenomen en dat brengt verdriet bij de bouwers en werkers van toen en de gebruikers van vandaag.

De Kerk vandaag

Tegelijk weten we allemaal dat de Kerkgemeenschap in West-Europa zware tijden doormaakt. Die zware tijden gaan ook ons land en ons eigen bisdom niet voorbij. Het christendom slinkt, en daarmee ook de organisatie en structuur van de geloofsgemeenschap. Dat vraagt ook van ons in Sint-Oedenrode, Son en Breugel grote offers: de kerken van Eerschot, Boskant en Son worden aan de ere-dienst onttrokken. Als pastoraal team delen wij het verdriet en de teleurstelling dat parochianen nu ervaren. We hopen tegelijk dat we als sterke Odapaochie de kracht hebben om samen naar een nieuwe toekomst te groeien.

Levende stenen

Uiteindelijk wordt de geloofsgemeenschap opgebouwd uit levende stenen. In haar nog jonge bestaan heeft de nieuwe parochie van Sint-Oedenrode steeds meer een gezicht gekregen. Heel sterk komt dat tot uiting in gezamenlijke vieringen zoals recent bij de inzegening van de Ritakapel, de eerste communie en vormselvoorbereiding, de gezamenlijke vrijwilligersavond en de TV-missen die gedragen worden door alle kerken van onze parochie. Niet dat we er al zijn, maar we groeien stukje bij beetje naar gezamenlijkheid. Ik spreek de wens uit dat wij die groei samen vast blijven houden. Als Odaparochie waren wij verwend dat de fusie van 2009 / 2010 samenviel met de grenzen van de gemeente. Dat was en is overzichtelijk en heel helder. Nu zullen we samengaan met twee naburige dorpen. Dat kan wat vrees en terughoudendheid oproepen, maar is tegelijk ook een uitdaging. Al het goede uit de diverse parochies mag samenkomen en het geheel verrijken. De inzet van velen, juist in en rond de kerken die gesloten gaan worden, is niet tevergeefs geweest. Deze inzet mag vrucht dragen voor het geheel van de gelovige gemeenschap in onze drie dorpen.

Samen op weg

We gaan nu op weg naar de nieuwe parochie die op 1 september aanstaande een feit is. Meer dan afgelopen zaterdag en zondag is meegedeeld in de brief van het bisdom is er op dit moment niet te melden. Zo is nog niet bekend wanneer de kerken van Son, Eerschot en Boskant aan de ere-dienst worden onttrokken en welke bestemming ze eventueel krijgen. Van alle ontwikkelingen zullen wij u op de hoogte houden.

Ons allen, parochianen van Sint-Oedenrode, Son en Breugel, wens ik sterkte, kracht en wijsheid toe in de periode die voor ons ligt. Moge Gods zegen en de voorspraak van de H. Oda met ons zijn.

Vincent Blom,
Pastoor van Sint-Oedenrode
Administrator van Son en Breugel

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN VAN HET BISDOM

Het bisdom heeft een tweetal informatiebijeenkomsten belegd waarin zij nader op een en ander zal ingaan. Op zondag 17 juni om 12.00 uur na de eucharistieviering van 11.00 uur in de kerk van St. Petrus' Banden te Son en op dinsdag 19 juni om 20.00 uur in de Beckart, tegenover de Antoniuskerk in Nijnsel. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd.

Brief van het Bisdom ( Origineel)

11 Juni 2012

Aan de parochianen van de parochies Sint Oda te Sint Oedenrode, Sint-Petrus’ Banden te Son en Sint Genoveva te Breugel

Beste medegelovigen,

Binnen ons bisdom zijn velen bezig rond het vennen van nieuwe parochies. Die nieuwe parochies zijn geen doel op zichzelf, maar een middel om ook in de toekomst de rijkdom van ons geloof door te kunnen blijven geven. We willen sterke geloofskernen creëren, plaatsen van hoop, ook voor de komende generaties.

In het kader van de vorming van nieuwe parochies hebben de parochies van Son en Breugel middels een brief d.d. 23 november 2010 aangegeven in de toekomst aan te willen sluiten bij de H. Odaparochie in Sint Oedenrode. Na overleg in de bisdomstaf en met besturen en pastorale teams van de buurparochies heeft de bisschop deze Wens gehonoreerd.

Vanaf 31 augustus 2011 zijn er diverse gesprekken geweest en nu is het zover dat ik u de contouren van de nieuwe parochie kan schetsen.

De nieuwe Odaparochie omvat de “oude” Odaparochie te Sint Oedenrode, de Sint­Petrus’ Banden-parochie te Son en de Sint Genoveva parochie te Breugel. Deze nieuwe Odaparochie gaat van start per 1 september a.s.. Pastoor en teamleider is pastoor Vincent Blom. De andere leden van het pastorale team zijn: pastor Paul Rens, pastor Michael Deli, pater Pushpa, diaken Frank van der Geld, diaken Tim Bangert en mevrouw Manon van den Broek, pastoraal werkende.

Per 1 september zal ook een nieuw bestuur aantreden, samengesteld uit parochianen van Sint Oedenrode, Son en Breugel.

De nieuwe parochie zal vooralsnog over vier kerkgebouwen kunnen beschikken: de H. Martinuskerk in Sint Oedenrode, de H. Martinuskerk in Olland, de H. Antonius van Paduakerk in Nijnsel en de H. Genovevakerk in Breugel. De Martinuskerk van Sint Oedenrode wordt aangewezen als parochiekerk.

Dat wil zeggen dat de kerk van de Goede Herder in Sint Oedenrode-Eerschot, de H. Ritakerk in de Boskant en de H. Petrus Bandenkerk in Son op termijn aan de eredienst zullen worden onttrokken.

Het is met pijn in het hart dat ik u dit voorgenomen besluit mededeel. Net als iedere priester zou ik liever kerken willen bouwen dan kerken te sluiten. Een kerk is altijd nog Gods Woning onder de mensen, onder ons.

Maar de ontwikkelingen laten ons geen keus. Onze kerkgemeenschap krimpt. Niet alleen het aantal priesters en diakens loopt terug, maar ook de vrijwilligers vergrijzen. Het aantal men- sen dat in het weekend naar de kerk komt vermindert fors. Ook in de parochies van Sint Oedenrode, Son en Breugel is het aantal kerkgangers drastisch gedaald. Het hoeft geen betoog dat we dan niet met hetzelfde aantal kerken door kunnen.

Bij de pijnlijke beslissing welke kerken aan de eredienst onttrokken dienen te worden, hebben we ons laten leiden door vragen/criteria die onze bisschop, Mgr. Hurkmans, in zijn brief van 12 april jl. heeft aangegeven:

Met de vier kerken die nu openblijven, is er voor iedere parochiaan van de nieuwe parochie een kerkgebouw binnen een redelijk bereik.

Het is belangrijk om aan te geven dat deze kerkgebouwen van en voor alle parochianen zijn: alle parochianen mogen er zich thuis weten. Er is dan ook geen sprake van winnaars of verlie- zers. In de kerken die wel openblijven vertrouw ik op een houding van gastvrijheid naar de medeparochianen die hun vertrouwde kerk in de toekomst moeten gaan missen. lk vertrouw op openheid opdat deze parochianen op eenzelfde wijze actief kunnen zijn en blijven ten dienste van het geheel van de parochie. Met deze fusie en de aangekondigde sluiting van drie kerkgebouwen verandert er dus voor het geheel van de parochie veel.

Ik wil u allen vragen om samen de schouders te zetten onder de nieuwe parochie. Doe dat in respect en luisterbereidheid naar elkaar toe: de nieuwe parochie is van u allen en velen zetten zich met hart en ziel voor de Kerk in. Doe dat ook in respect en luisterbereidheid naar Schrift en Traditie: enkel in respect voor de bronnen kan de Kerk nieuwe toekomst krijgen.

Mede namens Mgr. Hurkmans u van harte Gods zegen toe in het proces dat u als parochies nu ingaat.

Mgr. drs. Mutsaerts,
Vicaris-generaal van het bisdom van ’s-Hertogenbosch

P.S. Informatìebìjeenkomsten over de opzet van de nieuwe parochie zijn voorzien

Ieder is van harte welkom!

Nieuwe benoemingen voor de parochies Sint-Oedenrode - Son - Breugel

8 September 2011

Per 1 oktober a.s. zal pastor Michael Deli worden benoemd in het pastoraal team dat de zorg gaat krijgen over de toekomstige parochie van Sint Oedenrode, Son en Breugel. Op dit moment is Michael Deli (55) als priester werkzaam in de parochie van Aarle Rixtel.

Wij heten Michael van harte welkom in het pastoraal team en wensen hem veel vreugde toe bij het vervullen van zijn nieuwe pastorale opdracht. Een eerste aandacht zal voor pastor Deli uitgaan naar Son en Breugel. Daar is met het vertrek van diaken Schepens en het aanstaande vertrek van pastoor Wilmink dringend behoefte aan pastorale inzet.

De bisschop heeft pastoor Vincent Blom per 11 september aanstaande benoemd tot waarnemend pastoor van Breugel. Deze benoeming tot waarnemend pastoor zal hij waarschijnlijk ook voor Son gaan bekleden.


Van het bisdom ontvingen wij op 6 september 2011 het bericht over de benoeming van twee leden voor het pastorale team:

Diaken Tim Bangert wordt per 1 oktober benoemd in het pastoraal team dat de toekomstige nieuwe parochie van St. Oedenrode - Son - Breugel gaat leiden. Een eerste aandachtspunt van Tim zal uitgaan naar het Son en Breugelse. In overleg met het pastoraal team en met Jac van Oppen (procesbegeleider van het bisdom) zullen we nader kijken hoe de invulling en taakverdeling van het team er uit zal gaan zien. Dit in de context van het fusieproces tussen de drie parochies.

Diaken Bangert gaan parttime werken voor de parochie. Hij behoudt zijn diocesane taak als coördinator zorg en welzijn. Hij zal terugtreden uit de benoemingscommissie.

Daarnaast zal Marjolijne Koomen vanuit het bisdom voor een jaar werkzaam zijn in onze parochie, met name rond het speerpunt "huwelijk en gezin". Zij zal zich o.a. gaan bezighouden met het opzetten en inspireren van de gezins- en familievieringen. Dit betreft een benoeming voor zo'n vier uur per week.

Met de benoeming van Marjolijne Koomen en Tim Bangert is het pastorale team dat de nieuwe parochie van Sint-Oedenrode – Son – Breugel gaat bedienen compleet. In dit kader werd onlangs al de benoeming gepresenteerd van pastor Michael Deli die als priester het team komt versterken dat verder bestaat uit pastoor-deken Vincent Blom, pastor Paul Rens, diaken van Frank van der Geld, pastoraal werkende Manon van den Broek en Marianne Thijssen- van Asseldonk als secretaresse.

Wij heten Marjolijne, Tim en Michael van harte welkom in ons midden!

Moge Gods Zegen rusten op al onze pastorale activiteiten en op de toekomst van onze nieuwe parochie.

Pastoor Vincent Blom

Voor meer informatie zie de website van de :"parochie heilige Oda"

Samenvoeging van de parochies van Son, Breugel en Sint-Oedenrode

26 Juni 2011

Mededeling namens de parochiebesturen van Sint-Oedenrode, Son en Breugel.

Ongetwijfeld heeft u afgelopen week iets meegekregen van de op hande zijnde veranderingen in katholiek Eindhoven. Deze veranderingen staan niet op zichzelf. Zoals u weet maken de bisdommen in ons land een proces door van verandering en herschikking.

In ons eigen bisdom zijn de dekenaten opnieuw ingedeeld en verscheen een brochure waarin de richting naar de toekomst wordt uitgezet onder het motto "Groeien in geloof, geloven in groei". Onderdeel van dit proces is de vorming van nieuwe krachtige parochies om zo het pastoraat in de toekomst te kunnen waarborgen.

De besturen van de Petrusparochie te Son en Genovevaparochie te Breugel hebben in dit kader aan het bisdom gevraagd aan te mogen sluiten bij de Odaparochie van Sint-Oedenrode.

Het bisdom heeft daar afgelopen week positief op gereageerd. Deze positieve reactie wordt mede ingegeven omdat het bisdom graag vitale parochies wil voor de toekomst. Pastoraal, personeel, materieel en financieel gaan de parochies van Son, Breugel en Sint-Oedenrode de krachten bundelen en zo vol vertrouwen op weg. Zo zullen wij in staat zijn om, ook in de toekomst, in deze regio een sterkte geloofsgemeenschap te blijven.

Na de zomervakantie zal het bisdom met de parochiebesturen gaan overleggen over de te volgen weg die op termijn zal leiden tot een fusie van deze drie parochies. Ook het pastoraal team van de Odaparochie wordt in dit overleg betrokken.

In onderling overleg wordt tijdens de overgangsfase de pastorale invulling voor alle parochies gecontinueerd. Van de ontwikkelingen van dit proces wordt u op de hoogte gehouden.

Het bisdom wenst ons, bij monde van hulpbisschop Mutsaerts, zegen en wijsheid toe bij dit traject van samenvoeging van de parochies van Son, Breugel en Sint-Oedenrode tot een nieuwe parochie waar het geloof wordt uitgedragen tot heil en zegen van allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Laten wij dan, onder Gods Zegen, de toekomst tegemoet gaan.

Week Nederlandse Missionaris 2011

1 Juni 2011

Ook dit jaar wordt weer, voorafgaand aan Pinksteren, de Week Nederlandse Missionaris gehouden. De organisatie Week Nederlandse Missionaris (WNM) vraagt ook nu de aandacht voor de, nog altijd vele, Nederlandse missionarissen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika en voor de meer dan dertig lekenmissionarissen die deze organisatie zelf heeft uitgezonden. Deze keer is het thema: Achter het masker van Brazilië.

Achter het masker van Brazilië
Achter het masker van welvaart schuilt voor een groot deel van de bevolking een harde realiteit. De armoede is goed zichtbaar in de favela’s van Rio de Janeiro en São Paulo. En ook in de kleine dorpen en gehuchten, waar kleine boeren het onderspit dreigen te delven in de harde strijd om het bestaan. De mensen zijn niet arm geboren, ze zijn arm gemaakt. Ze moeten dagelijks vechten om te overleven.

Daarom werken missionarissen en missionaire werkers juist daar, achter het masker van Brazilië, tegen onrecht en uitsluiting. Zij bieden mensen steun om te werken aan een betere, vreedzame en rechtvaardige toekomst voor henzelf en hun families. Dankzij onze hulp kunnen de missionarissen en missionaire werkers zich blijven inzetten voor deze mensen.

Collecte
In de kerk van Sint Petrus’ Banden in Son zal tijdens de vieringen in het Pinksterweekend, 11 en 12 juni, met mandjes voor dit doel worden gecollecteerd.
U kunt uw gift ook overmaken naar rekening 676, Week Nederlandse Missionaris, Den Haag.

Namens degenen aan wie uw gift ten goede komt: heel hartelijk dank.

Informatie over de Week Nederlandse Missionaris kunt u vinden op de website: www.weeknederlandsemissionaris.nl.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling, Vrede
Parochie Sint Petrus’ Banden, Son

Filmvoorstelling: Jezus Christus Superstar

3 April 2011

Filmvoorstellingen: dagkapel, Kerkplein 7 Son (zijingang)

Voor jongens en meisjes van 11-15 jaar
vrijdag 15 april 19.00 uur
Tijdens de pauze frisdrank en chips
Na afloop blijven we nog wat napraten tot uiterlijk 21.00 uur.

Voor volwassenen
vrijdag 20 april 19.30 uur
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar te praten over de betekenis van Pasen.
Koffie en thee tijdens de pauze en tijdens het gesprek na afloop

Jeugddienst

19 Maart 2011

Zondag 27 maart om 10:00 uur is er in de kerk aan de Zandstraat in Son een jeugddienst. Deze is voorbereid door o.a. de jongeren (leeftijd 11 t/m 18 jaar). De kerk wordt a.h.w. een diaconaal centrum waar je terecht kan voor een kopje koffie en een goed gesprek. Er zijn mensen van het Diaconaalcentrum die hun levensverhaal komen vertellen. De jeugd gaat kaarten maken en er wordt volop lekkers gebakken. U kunt dit na de dienst kopen. Ook schilderijen gemaakt in het Diaconaal Centrum zijn dan te koop. Bovendien is er een verloting en zijn er heerlijke broodjes te koop. Het geld wat hiermee wordt opgehaald, gaat naar een project van het Diaconaal Centrum.

Dus neem 27 maart een goed gevulde beurs mee naar de kerk !

Ook jij bent van harte uitgenodigd voor deze dienst

Bericht uit Ghana

19 Maart 2011

Diaken Ton Schepens is maandag 7 februari 2011 vertrokken naar Ghana voor een periode van zeven weken. Hij neemt daar tijd voor bezinning, studie en werken in enkele projecten.
Op 8 maart stuurde hij de volgende e-mail naar onze parochie:

Beste mensen,

Alles goed bij jullie? Hier is het nog steeds warm maar vooral inspirerend om er te zijn. Na een week Cape Coast, waarin Marij en Noortje (echtgenote en dochter) hier waren, ben ik vanaf zaterdag alleen in Duayaw Nkwanta.

Zondagmorgen ben ik al vroeg om 5.30 uur met een van de priesters van hier meegegaan naar de "out-stations" (buiten-parochies), om te kijken hoe zij daar vieren. Heel indrukwekkend en vooral de manier waarop ze je welkom heten.

Het is een drukke week hier, omdat deze week zoveel mogelijk buiten-parochies worden bezocht en er komend weekend een feestweekend is voor de jongeren. Dan worden officieel de spelmaterialen overhandigd die aangekocht zijn met een deel van het geld van de vormelingen. Zij hebben ze reeds gekocht, maar staan erop dat de spelmaterialen overhandigd worden in een speciale viering waarin de verbondenheid met onze parochie in Son zal worden genoemd. Met de rest van het geld wordt het buitenterrein verder opgeknapt, maar dan wel op hun manier.

Terwijl er bij ons kerken gesloten gaan worden, ontstaan hier jaarlijks enkele parochies in de binnenlanden. Zondag ben ik in de namiddag naar zo'n parochie-in-wording geweest. De gemeenschap ligt ongeveer 8 kilometer van de harde weg de bush in.

Met een gewone auto kun je er niet komen enkel met een four-wheel drive en dan nog maar alleen met een ervaren chauffeur. De pastoor hier heeft er een, een pick-up van 17 jaar oud en bijna 600.000 km op de teller. Hij vervoert daar ook de mensen mee naar de kerk die aan weg naar het dorp wonen. Ik telde op een gegeven moment 18 personen achter in de bak.

In het dorp was alleen een waterpomp, geen elektra of andere nutsvoorzieningen. De kerk was een omgebouwd klaslokaal. De mensen waren erg betrokken en zijn nu in voorbereiding op de doop, die over enkele maanden zal plaatsvinden. Alleen de catechist ging te communie; de overige mensen genoten van de viering zowel met zang, en dans als gebed. De liederen die men soms zong, waren ook onverstaanbaar voor de pastor, omdat ze gezongen werden in een andere taal. Die taal heeft zijn oorsprong in het noorden van Ghana. Lange tijd geleden zijn er enkele stamleden uit het noorden van Ghana naar het midden van Ghana vertrokken en hebben zich hier gevestigd.

De Kerk hier heeft veel invloed en dat moet zeker niet negatief gezien worden. Overigens: alle kerken leven vreedzaam naast elkaar, met respect voor elkaars opvattingen.

Tot zover mijn ervaringen.
Met vriendelijke en nog steeds "warme" groeten,
Ton Schepens
diaken

Bericht uit Ghana

22 Februari 2011

Diaken Ton Schepens is maandag 7 februari 2011 vertrokken naar Ghana voor een periode van zeven weken. Hij neemt daar tijd voor bezinning, studie en werken in enkele projecten.
Op 14 februari stuurde hij de volgende e-mail naar onze parochie:

Hallo beste mensen,

Na een voorspoedige reis ben ik goed aangekomen in Duayaw-Nkwanta in Ghana. De eerste week is om gevlogen, heel veel contacten weer opgenomen en vele ontmoetingen gehad. Het is hartje zomer hier en soms is het weer, zoals vandaag, bloed- en bloedheet, maar wel lekker.

Zaterdag heb ik mee mogen voorgaan in een huwelijkviering met 5 bruidsparen, heel bijzonder (duur 4 uur). Deze viering was in een klein dorp ongeveer 25 km wasbordrijden van de plek waar ik verblijf.

Zondag was er een bijzondere viering met de bisschop hier in het dorp en ook daar was ik diaken (duur 3 uur). De komende week ga ik met de pastoor van de parochie mee op pad naar de kleine dorpen hier in de omgeving. En volgende week zondag mag ik preken, in het Engels, in dit dorp en in een van de kleine dorpen. De bedoeling is hier dat het niet van papier gebeurt, maar gewoon voor de vuist weg, omdat de mensen mogen reageren op de preek zelf, heel bijzonder.

Woensdag heb ik met de jongeren een gesprek over het Vormsel hier en bij ons in Son en wat het project zou kunnen inhouden; ook de brieven zal ik dan aanreiken.

Met warme groeten uit Ghana,
Ton

Filmavond

4 Februari 2011

Beste jongens en meisjes,

De vorige filmavond was een groot succes. Daarom gaan we op vrijdag 18 maart om 18.30 uur in de dagkapel weer een film draaien voor meisjes en jongens van 8 t/ m 11 jaar.

Deze keer wordt het Jozef, de dromenkoning, het verhaal van een jongen die veel avonturen beleeft. Uiteindelijk wordt hij onderkoning van Egypte. Tijdens de pauze is er ook weer een glas fris en chips. Na de film blijven we, net als de vorige keer, wat napraten. Om 20.30 uur is het weer tijd om naar huis te gaan. We hopen dat jullie er zin in hebben en weer met z’n allen komen kijken.

Groetjes,
Annemarie Eras
Sannie de Rooij

Actie Kerkbalans 2011

15 Januari 2011

Een actieve groep vrijwilligers heeft op 10 januari de actie Kerkbalans 2011 in gang gezet. Alle parochianen krijgen binnenkort schriftelijk het verzoek om in 2011 bij te dragen aan het werk van de parochie. De pastorale medewerkers en het parochiebestuur voelen zich geweldig gesteund door de bijdragen van een groot aantal parochianen. Een overzicht van het resultaat van 2010 zal binnenkort zowel in Woord en Daad als op de website worden toegelicht. Blijkbaar is er een grote mate van betrokkenheid bij het werk van onze parochie binnen de Sonse gemeenschap.

Er blijven natuurlijk wel wensen bestaan. We zouden willen dat meer mensen, die wel als lid van onze parochie te boek staan maar niet reageren op ons verzoek om een bijdrage te leveren, ook hun steun betuigen. We zouden ook graag zien dat ook jongere mensen zich herkennen in het werk van de parochie, zodat de lasten niet voornamelijk worden gedragen door een slinkende groep ouderen. We zouden graag zien dat allerlei vormen van publiciteit over negatieve en af te keuren ontwikkelingen buiten onze kerkelijke gemeenschap niet een vanzelfsprekende vertaling krijgen naar de situatie in onze parochie. Onze parochie vormt een levende, open gemeenschap, waarin ieder welkom is.

In de brief die iedere parochiaan in januari krijgt, wordt ook de mogelijkheid genoemd om financieel bij te dragen door middel van een schenking, die voor vijf jaar via een acte bij de notaris wordt vastgelegd. Zo´n schenking is fiscaal volledig aftrekbaar. Aan de hand van onderstaand voorbeeld kan het fiscale voordeel verduidelijkt worden.

U droeg in het verleden jaarlijks een bedrag van € 200 bij. Uw belastbaar inkomen was € 40.000, de drempel om giften te kunnen aftrekken was dus € 400 en te hoog om die bijdrage te kunnen opvoeren als aftrekpost voor de fiscus. Dat bedrag als schenking is echter fiscaal volledig aftrekbaar, er is geen drempel en dus levert het voor u, afhankelijk van het tarief, € 80 à € 100 “voordeel” op. Dat voordeel willen we graag met u delen: wij nemen de kosten van de notaris voor onze rekening en een deel van uw voordeel voegt u toe aan de schenking (zodat u bij voorbeeld jaarlijks € 250 bijdraagt). U hebt daar voordeel bij, de parochie ook. De schenking geldt voor vijf jaar; bij tussentijds overlijden vervalt deze en worden de nabestaanden niet met een verplichting van het doorbetalen van deze bijdrage belast. De kosten voor het opmaken van een acte nemen wij voor onze rekening, indien u minimaal € 200 vijf jaar lang wilt schenken.

Als u op deze wijze aan het werk van de parochie wilt bijdragen, dan vragen wij u dat kenbaar te maken, door middel van een mailtje (parochiecentrum@st-petrus-banden.nl), briefje of een telefoontje, Kerkplein 7, 5691 BB, tel.471266. Dan nemen wij daarna contact met u op.

Filmavond

19 November 2010

Beste jongeren,

Wij vinden dat er te weinig activiteiten voor jullie zijn in onze parochie, daarom dachten we dat een filmavond een goed idee zou zijn, dus....

willen we alle jongeren tussen 8 en 13 jaar uitnodigen op vrijdagavond 26 november om 18.30 uur in het Parochiecentrum, Kerkplein 7, Son

Natuurlijk zullen cola en chips niet ontbreken.

We hebben gekozen voor de film The Prince of Egypt.

Het is een topfilm in animatie.

Na de film blijven we nog wat napraten en om 20.30 uur is het in ieder geval afgelopen, zodat jullie weer op tijd thuis zijn.

Wij hopen velen van jullie te mogen begroeten.

Parochie Sint Petrus’ Banden
Diaken Ton Schepens

Bijna Thuis Huis met informatiekraam op de Jaarmarkt in Son van 5 september 2010

3 September 2010

Wilt u ook dat er in Son en Breugel een plaats komt waar mensen uit Son en Breugel de laatste fase van hun leven op een waardige wijze af kunnen sluiten in de eigen vertrouwde woonomgeving? Dan kunt u nu uw steun betuigen aan de werkzaamheden van de Stichting Bijna Thuis Huis Son en Breugel. Het initiatief heeft inmiddels al een breed draagvlak gevonden bij onder andere de huisartsen, thuiszorgorganisaties als Buurtzorg, de SVVE/De Archipel en Zuidzorg, de kerken, ouderenorganisaties, de Vrijwillige Thuiszorg (Best, Oirschot, Son en Breugel), College van B&W, alle plaatselijke politieke partijen, de Rotary, de Lions, Stichting Kruiswerk Son en Breugel, lokale Rabobank, het Palliatief Netwerk Zuid-Oost Brabant en, maatschappelijke organisaties als de Adviesraad Wmo, het Platform Gehandicaptenbeleid en de Seniorenraad.

In het Bijna Thuis Huis zijn naast de vertrouwde huisarts, wijkverpleegkundige en mantelzorger(s) een groot aantal goed opgeleide vrijwilligers werkzaam. Wij zijn met Domein in goed overleg op zoek naar een geschikte woning, waarbij we volop medewerking van de gemeente ervaren.

Als u het initiatief een warm hart toedraagt, dan kunt u dat ook kenbaar maken door geheel vrijblijvend en zonder enige verdere verplichting een antwoordformulier in te vullen tijdens de jaarmarkt. Zo willen we alle geinteresseerden betrekken bij de totstandkoming van het Bijna-Thuis-Huis van en voor alle inwoners van Son en Breugel. Het Bijna-Thuis-Huis moet er komen door en voor alle inwoners van Son en Breugel.

Nadere informatie kunt u verkrijgen tijdens de jaarmarkt in Son op 5 september of daarna bij een van de bestuursleden:
Ton Schepens, voorzitter
Sjef den Uijl, vice-voorzitter
Kees van den Akker, secretaris, 0499-476286
Peter van den Boogaard, penningmeester, accountant
Dorette de Haas wijkverpleegkundige Buurtzorg Son en Breugel
Ben Klasens, Manager Zuidzorg

Son en Breugel Mondiaal tijdens de jaarmarkt in Son!

27 Augustus 2010

In overleg met het IDO geeft de parochie een podium aan hen die actief zijn in of voor de 3e de wereld om zich te kunnen presenteren aan de Son en Breugelse bevolking. Dit is tijdens de jaarmarkt op 5 september in Son en wel tussen 13.00 en 16.00 uur in de kerk van Son. De toegang is gratis en er is gelegenheid om zich te laten informeren en of aan te melden bij een van de werkgroepen die aanwezig zijn.

U komt toch ook naar Son en Breugel Mondiaal!!!!

Kees van den Akker
Coördinator diaconie en pastoraat.

Grote opkomst bij eerste informatieavond Bijna Thuis Huis.

13 Juni 2010

In de zaal van de kerk van de Eenheid in Christus aan de Zandstraat was het een gezellige drukte. Er waren zo'n 65 personen naar onze informatieavond gekomen, waaronder ook de burgemeester en enkele leden van politieke partijen. De avond werd geopend door Ton Schepens, voorzitter van de stichting, die de overige leden van het bestuur van de stichting voorstelde.

Daarna werd er een toelichting gegeven op wat de stichting beoogt en een korte ontstaansgeschiedenis. Hij gaf aan dat de stichting er veel waarde aan hecht dat met allerlei organisaties en verenigingen wordt samen gewerkt. Het Bijna Thuis Huis moet iets worden en zijn van ons allen. Er zijn al contacten geweest met thuiszorgorganisaties, pastorale zorg, huisartsen en andere 1e lijns zorgaanbieders, VTZ, gemeente en met de Vereniging Adviesraad Burgerparticipatie Wet maatschappelijke ondersteuning Son en Breugel. Met anderen wordt binnenkort zeker nog contact opgenomen.

Een familielid vertelde over de ervaringen die hij en zijn familie hadden tijdens de duur van de opname van zijn moeder in De Cocon, een Bijna Thuis Huis in St. Anthonis. Het was een aangrijpend verhaal en men was er zeer van onder de indruk. Ook werden enkele foto's van dat huis getoond om een indruk te krijgen hoe een dergelijk huis eruit ziet. Na de pauze was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Daar werd in ruime mate gebruik van gemaakt. Er werden ook enkele waardevolle tips gegeven, die door de stichting meegenomen worden in de vervolgfase. Van groot belang is dat men het initiatief draagt en mede gestalte geeft. Vandaar dat men ook zich kon opgeven als vrijwilliger of als donateur.

Na afloop kreeg men een informatieblad mee met daarop een adres voor verdere informatie of vragen: cvdakker@hotmail.com of 0499-476286.

Kees van den Akker
secretaris stichting Bijna Thuis Huis Son & Breugel

Gerestaureerde plaquette geplaatst

6 Februari 2010

Onlangs is vooraan in de kerk de gerestaureerde plaquette van de oude boterfabriek geplaatst. Vroeger was deze aangebracht in de voorpui van het gebouw, waarvan nog een deel bestaat (de Jumbowinkel aan de Nieuwstraat). Het is een uitbeelding van Sint Petrus’ Banden. Op initiatief van de heemkundekring is de plaquette weer helemaal hersteld. Dat had wel wat voeten in de aarde, maar het resultaat mag er zijn. De bedoeling is dat de plaquette een vaste plaats krijgt achter een van de ramen aan de voorzijde van de kerk, zodat Sint Petrus, optimaal beschermd, voor iedereen zichtbaar is.